CHRZEST

Drukuj

 

SAKRAMENT CHRZTU  

 

                                 Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 849Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste
lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże
i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Kan. 855Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.

Kan. 857 -§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna.

 

Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Ludu Bożego, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w niezbyt długim czasie po narodzinach. W naszym kościele uroczysty chrzest dzieci jest zasadniczo w każdą niedzielę miesiąca, a także w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00. W wyjątkowych sytuacjach sakrament Chrztu Świętego może być udzielony również w dzień powszedni, w innym terminie. Rodzice zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. należy wówczas dostarczyć:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (tylko do spisania)
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
• niewierzący i niepraktykujący,
• osoby innej religii,
• pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
• nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
• prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzestny
• Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
• Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

Do Chrztu niezbędne są

- BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; 
rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; 

- ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

 

Thursday the 18th.