MAŁŻEŃSTWO

Drukuj

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  

 

 

                                          Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 1055 -§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Kan. 1056Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które
w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

 

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeśli chcą zawrzeć ślub konkordatowy /mający skutki prawne w prawie polskim i kościelnym/ muszą dostarczyć dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych i określający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. Taki dokument jest ważny 3 miesiące od daty wydania /jeśli ktoś np. planuje ślub na 30 lipca to taki dokument musi mieć datę wydania po 30 kwietnia/. Do kancelarii parafialnej narzeczeni przychodzą dostarczając ponadto:

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2. Dowody Osobiste
UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
3. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych w ramach szkoły średniej (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
4. Świadectwo z odbytych Spotkań dla Narzeczonych
5. Zgoda na zawarcie małżeństwa z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.
7. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).
Narzeczeni powinni również skontaktować się z Panem Organistą i uzgodnić przygotowania do ceremonii z kościelnym.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.
2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów)
 

Przed samym ślubem: 

1. Kartki odbytej spowiedzi,
2. Obrączki.


"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 Thursday the 18th.